asd Ankara kız öğrenci yurdu kayıt | Defne Kz Yurdu Ankara Kz Yurdu, Kz Yurtlar, zel Kz Yurdu Ankara Kz renci Yurdu,Ankara zel Yurtlar
Ankara Kz renci Yurdu

Ankara kız öğrenci yurdu kayıt

Kesin kay�t için gerekli belgeler;
  • Ö�renci Taahhütnamesi,
  • Ö�renim kurumuna veya e�itim program�na kay�tl� oldu�una veya kay�t yapt�rd���na dair onayl� ve foto�rafl� belgenin fotokopisi,
  • Ö�renciye ait onayl�, foto�rafl� nüfus cüzdan� örne�i,
  • �kametgah belgesi,
  • Sa�l�k durumunun toplu yerlerde ya�amaya elveri�li oldu�una dair doktor raporu,
  • Savc�l�k veya Adli Sicil'den al�nacak iyi hal belgesi,
  • Her ö�renci için 3 vesikal�k foto�raf