asd Ankara kız öğrenci yurdu kurallar | Defne Kz Yurdu Ankara Kz Yurdu, Kz Yurtlar, zel Kz Yurdu Ankara Kz renci Yurdu,Ankara zel Yurtlar
Ankara Kz renci Yurdu

Ankara kız öğrenci yurdu kurallar

 1. Yurda giri� saati hafta içi en geç 23:00- hafta sonu 23:30 dur.
 2. Kahvalt� ve yeme�in yemekhane de yenilmesi ve kantine salonuna götürülmemesi,
 3. Odan�n, yataklar�n ve kullan�lan di�er yerlerin temiz ve düzenli tutulmas�,
 4. Yurt personeline ve di�er arkada�lara sayg�l� olunmas�,
 5. Yurt dahilinde yasaklanan yerlerde sigara içilmemesi,yurda alkollü gelinmemesi ve yurda alkol içecek sokulmaya çal���lmamas�,
 6. �darenin haberi ve izni olmadan hangi amaçla olursa olsun,yurtta para toplan�lmamas� ve dergi vb. yay�nlar�n da��t�lmamas�,
 7. Çal��ma salonunda çal��ma bittikten sonra ders araç ve gereçlerinin masa üzerinde b�rak�lmamas�,
 8. Yemek saatleri d���nda yemek istenilmemesi, yiyeceklerin idarenin gösterece�i yerde yenilmesi ve temizli�in bizzat yap�lmas�,
 9. Yüksek sesle konu�arak, �ark�-türkü söyleyerek veya TV-radyo açarak ba�kalar�n�n rahats�z edilmemesi,
 10. Yurtta kaçak ö�renci bar�nd�r�lmamas�, bar�nd�rmak isteyenlere yard�mc� olunmamas�.
 11. Yurda ait demirba� mallara zarar verilmemesi.