asd Ankara kız öğrenci yurtları ön kayıt | Defne Kz Yurdu Ankara Kz Yurdu, Kz Yurtlar, zel Kz Yurdu Ankara Kz renci Yurdu,Ankara zel Yurtlar
Ankara Kz renci Yurdu

Ankara kız öğrenci yurtları ön kayıt

  1. Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alaca�� belgeler ile kan�tlamak,
  2. Üniversite veya yüksekokul ö�rencisi olup, bunu okuldan alaca�� ö�renci belgesi ile kan�tlamak,
  3. Sa�l�k durumunun toplu yerlerde ya�amaya elveri�li oldu�unu sa�l�k kurulu�lar�ndan al�nacak raporlar ile kan�tlamak,
  4. Ö�rencilikten ba�ka bir i� ile me�gul olmamak,
  5. Ö�renim y�l� içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmam�� olmak,
  6. Yasal olmayan örgütlerle ili�kisi bulunmamak,
  7. Yabanc� uyruklu ö�rencilere uygulanacak sistemi ve yurda al�nacak yabanc� uyruklu ö�renci say�s� Yurt Yönetim Kurulu taraf�ndan belirlenir,
  8. Yurtta kalmalar� yetkili ve ilgili makamlarca sak�ncal� bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalmas� sak�ncal� ö�rencilerin yurda al�nmalar�n� yasaklayabilir veya yurt ile ili�i�ini kesebilir) ,
  9. Herhangi bir suçtan hüküm giymi� veya haklar�nda kovu�turma aç�lm�� bulunan ö�rencilerin - affa u�ram�� olsalar dahi - yurda al�n�p al�nmayacaklar� Yurt Yönetim Kurulu taraf�ndan karara ba�lan�r.